Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur WPCV

Om duidelijk te hebben over de regels welke de bestuursleden van de WPCV zullen volgen, is de Code Goed Bestuur opgesteld. Deze is in de vergadering van 22 november 2008 goedgekeurd en vastgesteld als document dat van toepassing is op bestuursleden.

.

klik hier voor een uitprint

.

Doel:

De Code Goed Bestuur heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen en zodoende de gezellige sfeer en de sportieve omgang met elkaar te bevorderen. Bij interpretatieverschillen probeert het bestuur in 1e instantie een oplossing te vinden; mocht dit niet lukken, dan wordt het in de ledenvergadering besproken.

.

1. Het bestuurslid is een teamspeler en gaat op een positieve en constructieve wijze om met andere bestuursleden en met leden van de vereniging. Hij is zorgvuldig, integer en terughoudend in al zijn communicatie. Ook bij contacten met andere organisaties worden deze uitgangspunten gerespecteerd.

.

2. Het bestuurslid is zich van zijn voorbeeldfunctie bewust; toegezegde vertrouwelijkheid wordt in acht genomen.

.

3. Het bestuurslid streef er naar problemen in een vroegtijdig stadium op te merken. Binnen het bestuur wordt e.e.a. besproken en wordt verdere actie afgesproken.

.

4. Het bestuurslid denkt actief na over mogelijke verbeteringen, zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

.

5. Een bestuurslid handelt transparant, komt afspraken na, verwijst iemand met een vraag door naar deskundigen; ontvangen post en e-mailberichten die niet voor hem bestemd zijn, worden zo spoedig mogelijk doorgezonden naar de aangewezen persoon.

.

6. Een bestuurslid werkt mee aan controle op zijn administratie; zijn administratie is transparant en volledig.

.

7. Het bestuurslid let er op dat zijn private belangen geen schade toebrengen aan de belangen van de WPCV.

.

8. Het bestuurslid houdt zich aan het afgesproken beleid.

.

9. Een bestuurslid die afgevaardigde is naar een andere organisatie, draagt er zorg voor dat de vertegenwoordiging op een waardige wijze wordt vormgegeven. Na de vergadering maakt hij een verslag en bespreekt dit in de eerstkomende bestuursvergadering.

.

10. Het bestuurslid bewaakt het geheim van de bestuurskamer. De beraadslagingen en de daarbij gebruikte stukken blijven geheim, totdat anderszins is besloten.

.

11. Collectieve communicatie gericht op leden (ledenbad, website, newsletter of anderszins) vindt plaats, nadat hierover afstemming met het bestuur heeft plaatsgevonden; in de tekst worden daarna geen inhoudelijke wijzigingen meer aangebracht.

.

12. De Code Goed Bestuur wordt gecommuniceerd met de leden d.m.v. een publicatie in de ledenblad en op de website van de vereniging.

.

13. Als een lid ontevreden is, kan hij binnen 6 weken een bezwaar indienen bij één van de bestuursleden. Het onderzoek wordt gedaan door een bestuurslid. De rapportage wordt besproken in een bestuursvergadering; vervolgens vindt terugkoppeling plaats met de bezwaarmaker.

.

14. Door de secretaris wordt een register bewaard van de getekende Codes Goed Bestuur. Ieder lid dat toetreedt tot het bestuur, tekent de Code Goed Bestuur.

.

Bestuurslid:

Naam : ……………………………………………………………….

Datum : ………………………………………..........................

Handtekening : ……………………………………………………