Code Goed Gedrag

Code Goed Gedrag WPCV

Om duidelijkheid te hebben over welke regels binnen de WPCV van toepassing zijn, is de Code Goed Gedrag opgesteld. Deze is in de vergadering van 22 november 2008 goedgekeurd en vastgesteld als document dat van toepassing is op leden van de Public Relations, registratiecommissie, showsecretariaat en mensen die door het bestuur zijn aangewezen.

.

klik hier voor een uitprint

.

Doel:

De Code Goed Gedrag heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen en zodoende de
gezellige sfeer en de sportieve omgang met elkaar te bevorderen. Bij interpretatieverschillen probeert het bestuur in 1e instantie een oplossing te vinden; mocht dit niet lukken, dan wordt het in de ledenvergadering besproken.

.

1. Het lid dat een belangrijke taak binnen de vereniging vervult, is een teamspeler en gaat op een positieve en constructieve wijze om met andere bestuursleden en met leden van de vereniging. Hij(*) is zorgvuldig, integer en terughoudend in al zijn communicatie. Ook bij contacten met andere organisaties worden deze uitgangspunten gerespecteerd.

.

2. Hij is zich van zijn voorbeeldfunctie bewust; toegezegde vertrouwelijkheid wordt in acht genomen.

.

3. Hij streef er naar problemen in een vroegtijdig stadium op te merken; hij informeert een bestuurslid hierover.

.

4. Hij denkt actief na over mogelijke verbeteringen, zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

.

5. Hij handelt transparant, komt afspraken na, verwijst iemand met een vraag door naar deskundigen; ontvangen post en e-mailberichten die niet voor hem bestemd zijn, worden zo spoedig mogelijk doorgezonden naar de aangewezen persoon.

.

6. Hij werkt mee aan controle op zijn administratie (voor zover van toepassing); zijn administratie is transparant en volledig.

.

7. Hij let er op dat zijn private belangen geen schade toebrengen aan de belangen van de WPCV.

.

8. Hij houdt zich aan het afgesproken beleid.

.

9. Mocht hij afgevaardigde zijn naar een andere organisatie, dan draagt hij er zorg voor dat de vertegenwoordiging op een waardige wijze wordt vormgegeven. Na de vergadering maakt hij een verslag en stuurt dit naar de secretaris ter bespreking in de eerstkomende bestuursvergadering.

.

10. Collectieve communicatie gericht op leden (ledenblad, website, newsletter of anderszins) vindt plaats, nadat hierover afstemming met het bestuur heeft plaatsgevonden; in de tekst worden daarna geen inhoudelijke wijzigingen meer aangebracht.

.

11. Als een lid ontevreden is, kan hij binnen 6 weken een bezwaar indienen bij één van de bestuursleden. Het onderzoek wordt gedaan door een bestuurslid. De rapportage wordt besproken in een bestuursvergadering; vervolgens vindt terugkoppeling plaats met de bezwaarmaker.

.

12. De Code Goed Gedrag wordt gecommuniceerd met de leden d.m.v. een publicatie in de ledenblad en op de website van de vereniging.

.

13. Door de secretaris wordt een register bewaard van de getekende Codes Goed Gedrag. Ieder lid die een belangrijke taak uitvoert binnen de vereniging tekent de Code Goed Gedrag. (Public Relations, registratiecommissie, showsecretariaat en mensen die door het bestuur zijnaangewezen).

.

Naam lid

Naam : ………………………………….…………………………..

Datum : ………………………………………………………………

Handtekening : ……………………………………………………………...

(*) kan ook gelezen worden als zij