Statuten

Statuten van de Welsh Pony en Cob Vereniging Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam WELSH PONY EN COB VERENIGING.

Verkorte naam: WPCV.

2. Zij is gevestigd te Amers­foort in de gemeente Amersfoort.

Doel

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is de instandhouding en de bevordering van de fokkerij en/of het gebruik van:Welsh mountain pony's sectie A;Welsh pony's sectie B;Welsh pony's van cob type sectie C;Welsh cobs sectie D;ruins sectie E; en Welsh sportregistervolgens de internationale regels, vastgelegd in de statuten en reglementen van de Welsh Pony & Cob Society van Groot Brittannië.

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door

a. het aanleggen en bijhouden van afstammingsregisters voor de:Welsh mountain pony sectie A;Welsh pony sectie B;Welsh pony van cob type sectie C; en de Welsh cob sectie D.Voorts door het aanleggen en bijhouden van een register voor ruins sectie E, alsmede een Welsh Sportregister waarin dieren kunnen worden geregistreerd met minstens vijfentwintig procent aantoonbaar internationaal geregistreerd Welsh bloed, afkomstig van de secties A, B, C en/of D.FS-1 en FS-2 dieren worden niet in het Welsh Sportregister inge­schreven.De vereniging handelt overeenkomstig het gestelde in het registratiereglement.

b. het organiseren van keuringen en shows.

De vereniging handelt overeenkomstig het gestelde in het keuringsreglement.

c. het geven van voorlichting en informatie.

d. het onderhouden en bevorderen van contacten in de breedste zin van het woord.

e. alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, die het bereiken van het gestelde doel kunnen bevorderen.

Duur

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het werkgebied omvat de landen waar binnen de leden woonachtig/gevestigd zijn.

3. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Leden, ereleden en donateurs

Artikel 4

1. De vereniging kan bestaan uit leden, ereleden en donateurs.

2. Leden der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechts­personen. Bij lidmaatschap van twee of meer leden van een gezin komen deze in aanmerking voor een gezinslidmaat­schap.

3. Degenen die lid wenst te worden dient zich aan te melden bij het bestuur:a. indien het een natuurlijke persoon betreft onder opgaaf van naam, voornamen, adres en geboortedatum.b. indien het een rechtspersoon betreft onder opgaaf van naam, adres, alsmede naam, adres en geboortedatum van degene/degenen die de rechtspersoon bij de vereniging rechtsgeldig kan/kunnen vertegen­woordigen.

4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

5. Indien het bestuur besluit de aanmelding als nieuw lid niet te accepteren dient dit binnen één maand na ontvangst van de aanmelding schriftelijk met motivatie aan de betrokkenen te worden meegedeeld. Het bestuur kan zich in deze doen bijstaan door een ballotage-commissie, waarvan de benoeming en taak geregeld wordt in het huishoudelijk reglement.

6. Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de ledenvergadering. Dit beroep dient schriftelijk plaats te hebben binnen één maand na de in lid 4 bedoelde mededeling.

7. De ledenvergadering dient op het beroep te beslissen binnen twee maanden nadat het beroep is ingesteld, door binnen gemelde termijn aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is toege­laten.

8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgeno­men. Dit register is voor alle leden ter inzage.

9. Ereleden kunnen zijn die leden, die als gevolg van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig op voorstel van het bestuur op de jaarlijkse ledenvergadering worden benoemd. Voor een zodanig besluit is een meerderheid van minstens drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen vereist.Ereleden zijn geen contributie verschuldigd, maar hebben overigens dezelfde rechten als de leden.

10. Donateurs zijn zij, die de vereniging jaarlijks met een door de ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage steunen en als zodanig door het bestuur worden toegelaten.

11. Donateurs bezitten geen stemrecht. Zij hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt:

1. voor natuurlijke personen door:

a. overlijden;

b. opzegging door de natuurlijke persoon, mits schriftelijk aan het bestuur en minimaal twee maanden voor afloop van het kalenderjaar;

c. door opzegging door/namens de vereniging

2. voor rechtspersonen door:

a. ontbinding rechtspersoon;

b. opzegging door de rechtspersoon, mits schriftelijk aan het bestuur en minimaal twee maanden voor afloop van het kalenderjaar;

c. door opzegging door/namens de vereniging

Geldmiddelen

Artikel 6

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie welke jaarlijks door de algemene ledenverga­de­ring op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeelte­lijke ontheffing van de verplich­ting tot het betalen van contributie te verlenen.

3. Degenen die slechts gedurende een deel van een verenigingsjaar lid is, is de contributie betreffende dat jaar volledig verschul­digd, behoudens een door het bestuur te verlenen ontheffing.

4. Behoudens de hiervoor bedoelde contributie bestaan de geldmidde­len van de vereniging uit:

a. vergoedingen voor administratieve handelingen.

b. bijdragen van donateurs.

c. subsidies.

d. erfstellingen, legaten en schenkingen.

e. alle andere wettige middelen.

Bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen leden, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur of op voor­dracht van tenminste drie leden.Verkiesbaar in het bestuur zijn leden die tenminste twee volle kalenderjaren lid zijn van de vereniging. De voordracht door bedoelde leden dient schriftelijk te geschieden middels een door hen onderte­kend stuk met vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum van de voorgestelde kandidaat, onder bijvoeging van een schriftelijke, ondertekende verklaring van de voorgestelde kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.Deze kandidaatstelling door de leden dient binnen tien dagen na de verzending van de betreffen­de kandidaatstelling door het bestuur, bij de secretaris te zijn ingediend. Alleen natuurlijke personen zijn tot bestuurslid te benoemen.

2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een plaatsvervangend-voorzitter, een plaatsver­vangend-secretaris en een plaatsvervangend-penning­meester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn. Eén persoon kan plaatsvervanger van meerdere functionarissen zijn.

3. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat geen aftreden plaatsvindt, zolang in de vacature niet is voorzien en de voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.b. doordat het lid schriftelijk bedankt voor het bestuurslidmaat­schap.

5. Indien het bestuur niet volledig is, vormen de in functie zijnden het bestuur. Zij dienen binnen twee maanden een ledenvergadering uit te schrijven om de vacatures te vervullen.

Bevoegdheden

Artikel 8

1. De ledenvergadering kan besluiten nemen die door het bestuur dienen te worden uitgevoerd.

2. Het bestuur bepaalt met inachtneming van het in lid 1 en het hierna bepaalde het beleid en heeft alle bevoegdheden die in de statuten niet aan anderen zijn toegekend.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een of meer commis­sies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreem­den of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheids­stelling voor een schuld van een derde verbindt.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor het besluit tot:

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van register­goederen.

b. het voeren en beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechtens incasseren van vorderingen, het nemen van conserva­toire maatregelen en het optreden in korte gedingen.

c. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en compromissen.

d. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen.

e. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van gelden bij de bankier der vereniging binnen de grenzen van het met goedkeuring vastgestelde krediet.

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

g. in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp of de waarde een bij het huishoude­lijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

Onverminderd het in de laatste zin van artikel 8 lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester dan wel bij hun verhindering of ontstentenis door hun plaatsvervangers.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10

De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaats binnen zes maanden na afloop van het verenigings­jaar. In deze vergadering wordt voorzien in vacatures die ontstaan in het bestuur door het periodiek aftreden van leden van het bestuur en worden de jaarrekening en het jaarver­slag vastgesteld, evenals de begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 11

1. Behalve de in artikel 10 vermelde jaarvergadering, die wordt gecon­voceerd door of namens het bestuur, worden ledenvergaderingen gehouden:

a. indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt.

b. indien tenminste een/tiende gedeelte van het aantal leden of, zo dit minder is, vijfentwintig leden dit schriftelijk en onder nauw­keurige opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoeken.

2. indien het bestuur aan het in lid 1 sub b bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de vergadering binnen zestig dagen na het verzoek van de leden gehouden kan worden, kunnen de verzoe­kers zelf de oproeping doen op kosten van de vereniging.

Artikel 12

1. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister (eventueel door mededeling in een van de vereniging uitgaand orgaan). Donateurs en ereleden worden ook opgeroepen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, die van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

4. De ledenvergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande, dat voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

5. De notulen van de ledenvergaderingen worden opgemaakt door de secretaris van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, of voor het geval van ook diens ontsten­tenis of afwezigheid, door een door de voorzitter der vergadering aan te wijzen aanwezi­ge.

6. Elk lid (natuurlijk persoon, rechtspersoon of gezin) heeft één stem.

7. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 13

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden dit wenselijk acht/ach­ten, met dien verstande dat elk jaar voor 1 juni een vergadering moet worden gehouden, waarin de jaarre­kening betreffende het afgelopen verenigingsjaar, het jaarverslag betreffende dat jaar en de begroting voor het komend jaar aan de orde komen.

2. Hetgeen in artikel 12 leden 1 tot en met 5 is bepaald voor de ledenvergaderingen geldt ook voor de bestuursvergaderingen met dien verstande, dat de termijn van oproeping in plaats van zeven dagen vier dagen is.

3. Elk lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4. Het bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen ook al is niet voldaan aan het hiervoor in lid 2 bepaalde, indien alle bestuursle­den aanwezig zijn en niemand zich verzet.

5. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschie­den dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk voor het voorgestelde hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Artikel 14

1. Alle besluiten, zowel van de ledenvergadering als van het bestuur worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt, is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigen, niet vast mocht staan welke personen voor een herstemming in aanmerking komen, zal bij een stemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen. Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen zal tussen hen op wie dat gelijke aantal stemmen is uitgebracht, het lot beslissen.

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Begroting

Artikel 15

1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één mei een begro­ting voor het komende verenigingsjaar op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift van het ontwerp toe te zenden.

2. De ontwerp-begroting dient te worden behandeld en te worden vastgesteld in de voor één juni te houden jaarvergadering van het bestuur.

3. De vastgestelde ontwerp-begroting dient te worden behandeld en de begroting dient te worden vastgesteld in de voor één juli te houden ledenvergadering.

4. Wijkt de vastgestelde begroting af van de vastgestelde ontwerp-begroting, dan dient de penningmeester binnen een week na de leden­vergadering een afschrift van de vastgestelde begroting aan ieder der leden van het bestuur toe te zenden.

Artikel 16

1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één mei een jaarre­kening op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift daarvan toe te zenden.

2. De rekening dient te worden behandeld en in ontwerp te worden vastgesteld in de voor één juni te houden jaarvergadering van het bestuur.

3. De jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een telkenjare voor het volgende jaar door de ledenvergadering uit de leden te benoemen commissie van minimaal twee personen en na deze controle te worden behandeld en te worden vastgesteld in de voor één juli te houden ledenvergadering. In deze vergadering dient de vorenbedoelde commis­sie verslag uit te brengen van haar bevindingen.

4. Wijkt de vastgestelde rekening af van het ontwerp, dan dient de penningmeester binnen een week na vaststelling van de jaarrekening een afschrift te zenden aan ieder der leden van het bestuur.

5. De vaststelling, zonder voorbehoud, van de jaarrekening strekt, voor wat het daarin vermelde betreft, de penningmeester tot decharge, behoudens later blijkende onjuistheden betreffende de vermeldin­gen.

Jaarverslag

Artikel 17

1. De secretaris is gehouden jaarlijks voor één mei een jaarverslag op te stellen.

2. Al hetgeen in de leden 1 en 2 van artikel 16 is bepaald voor de jaarrekening geldt ook voor het jaarverslag, met dien verstande, dat waar sprake is van penningmeester moet worden gelezen secretaris.

Reglementen en juryleden

Artikel 18

De ledenvergadering zal vaststellen:

a. een huishoudelijk reglement

b. een registratiereglement

c. een keuringsreglement en

d. ieder ander door de ledenraad wenselijk geacht reglement

Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Registratiecommissie

Artikel 19

1. De registratiecommissie is onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de algemene ledenvergadering belast met de verzorging en de uitvoering van de internationale registratie van de dieren in de registers overeenkomstig de in de statuten en reglementen vastge­stelde regels, alsmede de veulencontrole, inspectie van dieren ten behoeve van de registratie en afgifte van exportcertificaten. Alle stukken betreffende de registratie worden getekend door de voorzit­ter van deze commissie.

2. De registratiecommissie bestaat uit drie leden, benoemd door het bestuur, behoudens goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Tenminste één lid van de registratiecommissie is tevens bestuurslid. Eén lid van deze commissie treedt als voorzitter op. Ieder jaar treedt één lid af. Dit lid is steeds herkiesbaar.

Wijziging statuten, ontbinding, algemene bepalingen

Artikel 20

1. De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, respectievelijk tot ontbinding, mits met een meerderheid van tenmin­ste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een vergade­ring waarin ten minste drie/vierde der leden aanwezig is. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot statutenwijziging dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.

2. Is in een vergadering waarin een voorstel tot wijziging der statuten, casu quo ontbinding, zal worden genomen, het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen zestig dagen een tweede vergadering gehou­den, waarin een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met de in lid 1 bedoelde meerderheid van stemmen.

3. Een statutenwijziging mag niet tot gevolg hebben, dat de leden aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de vereni­ging en/of dat de verplichtingen van de leden tegenover de vereni­ging worden verzwaard.

4. Een statutenwijziging dient in een notariële akte te worden vastgesteld.

Artikel 21

1. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

2. De statuten blijven voorzover mogelijk van kracht.

3. Een eventueel liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de ledenvergadering te bepalen doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met dat van de vereniging.

Artikel 22

In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, de wet of bedoelde reglementen is voorzien, dan wel sprake is van geschil over de interpretatie van de statuten, beslist in hoogste instantie de ledenvergadering.